“Horen wat jij vertelt”

Privacyreglement

Privacyreglement

Haptotherapie Upendi hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit Privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Haptotherapie Upendi houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
–    Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyreglement
–    Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
–    Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
–    Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
–    Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
–    Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Haptotherapie Upendi zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyreglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door Haptotherapie Upendi verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
–    Administratieve doeleinde
–    Communicatie over de opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen samenwerking.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Haptotherapie Upendi de volgende persoonsgegevens van u vragen:
–    Naam, adres, woonplaats
–    Telefoonnummer
–    E-mailadres
–    Geslacht
–    Verzekeringsgegevens
–    BSN-nummer
–    Noodzakelijke medische informatie.
Uw persoonsgegevens worden door Haptotherapie Upendi opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de overeenkomst.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Haptotherapie Upendi bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
–    We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
–    We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
–    Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
–    We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde, schriftelijk en getekend ingediend verzoek.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacyreglement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Haptotherapie Upendi
Regentesselaan 13
7316 AB Apeldoorn
E: info@haptotherapie-upendi.nl

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een website bezoek naar uw pc, tablet of mobiel wordt gestuurd en wordt opgeslagen. In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren. Op deze manier hoeft u deze informatie niet steeds opnieuw te verstrekken en om een volgend bezoek aan onze website te vereenvoudigen. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.

Cookies uitschakelen
De browser van uw computer kunt zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Controleer daarvoor de instellingen van uw browser. In het geval dat uw browser cookies weigert, kan het echter gebeuren dat u niet of onvoldoende gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot enkele onderdelen. Hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen staat hieronder per browser weergegeven.
• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
• Edge
• Safari (iOS)
• Safari (macOS

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Bijvoorbeeld door:
1. Het onthouden van producten die aan het winkelwagen worden toegevoegd
2. Het onthouden van informatie wordt ingevuld op verschillende pagina’s tijdens het afrekenen of bestellen
3. Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, enz.
4. Het uitlezen van browserinstellingen om onze website optimaal op het beeldscherm te kunnen weergeven
5. Het opsporen van misbruik van onze website door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
6. Het mogelijk maken om een contactformulier in te vullen op onze website
7. Het mogelijk maken om de klant op de website te benaderen met vragen over de bestelling, de gekozen bezorgmethode en voorkeuren

Targeting en Advertising cookies
Hieronder vindt u een lijst met voorbeelden van targeting en advertising cookies, die geplaatst kunnen worden en die gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Bijvoorbeeld voor het meten van transacties en gebruikersstatistieken.

Google Analytics
Met Google Analytics meten we gebruikersstatistieken op onze website. Bijvoorbeeld het aantal bekeken pagina’s, gemiddelde sessieduur, zoekopdrachten op de website en transacties

Derde partijen
Deze website kan links en buttons bevatten met verwijzingen naar websites van derde partijen. Op het moment dat u een dergelijke link of button aanklikt, verlaat u de website van Haptotherapie Upendi en zijn deze derde partijen verantwoordelijk voor de informatie die via cookies wordt vastgelegd.

Vragen over gegevens of laten wijzigen?
Als u een account heeft aangemaakt, of door ons is verstrekt, kunt u uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en wijzigen op uw persoonlijke pagina. Voor kennisneming en verbetering van uw gegevens kunt u altijd contact opnemen via telefoon of e-mail.Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 14-05-2018.